Convertible preferred stock

Тайлбар:

Хөрвөх давуу эрхтэй хувьцаа

Тогтоосон тооны энгийн хувьцаанд хөрвөдөг давуу эрхтэй хувьцаа.