Arbitrage

Тайлбар:

Арбитраж

Үнэ нь харьцангүй буруу тогтоогдсон үнэт цаасны арилжаагаар дамжуулан эрсдэлгүйгээр ашиг олох үйл явц.

Холбоотой нийтлэл: