Liquidity premium

Тайлбар:

Хөрвөх чадварын урамшуулал

Урт хугацаатай бондын эрсдлийг нөхөх зориулалтаар хөрөнгө оруулагчдаас шаарддаг нэмэгдэл өгөөж.