Net profit margin

Тайлбар:

Цэвэр ахиуц ашиг

Хүү, татварыг оролцуулан бүх өртөг зардлаа төлсний дараа үлдэж байгаа борлуулалтын төгрөг тутмын ашгийн хувь. Татварын дараахь цэвэр ашгийг борлуулалтын дүнд хувааж тооцно.