Net working capital

Тайлбар:

Цэвэр эргэлтийн хөрөнгө

Компанийн эргэлтийн актив ба эргэлтийн пассивын зөрүү. Өөрөөр хэлбэл эргэлтийн активын урт хугацаатай эх үүсвэрээр санхүүжсэн хэсэг. Энэ нь эерэг буюу сөрөг утгатай байж болно.