ТАНЫ САНХҮҮГИЙН БОЛОВСРОЛД

www.finedu.mn нь иргэд, бизнес эрхлэгч, оюутан сурагчдад банк санхүү, эдийн засгийн цогц ойлголтыг хамгийн энгийн, ойлгомжтой, бодит амьдралд нийцүүлэн тайлбарласан мэдлэг, мэдээллийн сан юм.