Break-even analysis (cost-volume-profit analysis)

Тайлбар:

Хугарлын цэгийн шинжилгээ (зардал-тоо хэмжээ-ашгийн хамаарлын шинжилгээ)

Шинжилгээг ашиглан 1-д үйл ажиллагааны зардлыг нөхөхүйц борлуулалтын түвшинг тодорхойлно, 2-т борлуулалтын янз бүрийн түвшин дэх ашигт ажиллагааг тодорхойлно.