Cost of common stock equity

Тайлбар:

Энгийн хувьцааны өртөг

Компанийн хувьцаанд хөрөнгө оруулж эрсдэл үүрснийхээ төлөө хөрөнгө оруулагчаас шаардах хамгийн наад захын өгөөж (E(Ri)). Энгийн хувьцааны өртгийг САРМ загвараар тооцоолж болно.