International equity market

Тайлбар:

Олон улсын хувьцааны зах зээл

Компаниас хувьцааныхаа багцуудыг олон орны хөрөнгө оруулагчдад нэгэн зэрэг арилжаалах боломжийг олгодог зах зээл.