Equity funds

Тайлбар:

Хувьцааны сан

Хувьцаанд төвлөрч хөрөнгө оруулдаг хамтын сангийн хэлбэр.