Debt-equity ratio

Тайлбар:

Өр, хувьцаат хөрөнгийн харьцаа

Компанийн урт хугацаатай өрийг хувьцаа эзэмшигчдийн хөрөнгөд харьцуулсан хэмжүүр.