Adjustable-rate (or floating-rate) preferred stock (ARPS)

Тайлбар:

Зохицуулах (хөвөх) ногдол ашигтай давуу эрхтэй хувьцаа

Ногдол ашгийн хувь хэмжээ нь Засгийн газрын үнэт цаасны хүүтэй уягдсан давуу эрхтэй хувьцаа.