Equity capital

Тайлбар:

Хувьцаат капитал (Өөрийн хөрөнгө)

Компанид оруулсан хувь нийлүүлэгчдийн хөрөнгө.