Accrued interest rate

Тайлбар:

Хуримтлагдсан хүүгийн хувь хэмжээ

Бондын төлбөр эсвэл зээлийг шилжүүлснээс хойш тухайн санхүүгийн хэрэгсэл дээр одоог хүртэл хуримтлагдсан хүү, өгөөжийг хэлнэ