Asset universe (Universe of securities)

Тайлбар:

Активын ертөнц (Үнэт цаасны ертөнц)

Багцын менежерээс хөрөнгө оруулж болохоор батлагдсан активын (үнэт цаасны) жагсаалт.