After-tax proceeds from sale of old asset

Тайлбар:

Хуучин хөрөнгийг зарсны татварын дараахь орлого

Хуучин хөрөнгө зарсан үнийн дүнгээс татварыг хасч тооцно.