Factor portfolio

Тайлбар:

Хүчин зүйлийн багц

Нэг хүчин зүйлийн хувьд бета нь 1-тэй тэнцүү, бусад хүчин зүйлсийн хувьд бета нь 0-тэй тэнцүү байгуулагдсан сайн тархаагдсан багц.