Asset/liability management

Тайлбар:

Хөрөнгө/өр төлбөрийн удирдлага

Хөрөнгө, өр төлбөрийн бүтэц болон дуусгавар хугацааг уялдуулан зохицуулах гол агуулга бүхий төлөвлөлт болон хяналтын үйл явц