Annualized net present value (ANPV) approach

Тайлбар:

Жилийн цэвэр өнөөгийн үнэлэмжийн (үнэ цэнийн) арга

Өөр хоорондоо харилцан адилгүй хугацаанд хэрэгжих төслүүдийг харьцуулж үнэлэхийн тулд цэвэр өнөөгийн үнэлэмжийг жилд шилжүүлэн үнэлэх арга.