Asset turnover (ATO)

Тайлбар:

Активын эргэлт

Активын төгрөг тутмаас бий болгох жилийн борлуулалтын хэмжээ (Борлуулалт/Актив).