Long position

Тайлбар:

Урт позиц

1. Үнэ нь өснө гэсэн хүлээлттэйгээр үнэт цаасыг худалдан авч ирээдүйд зарах зорилготойгоор тодорхой хугацаанд барих үйлдэл.2. Опшин хэлцлийг худалдан авах үйлдэл (опшины хувьд).