Active management

Тайлбар:

Идэвхитэй удирдлага

Үнэ нь буруу тогтоогдсон үнэт цаасыг хайх оролдлого буюу үнэт цаасны зах зээлийн ерөнхий хандлагыг таамаглах оролдлого.