Call feature

Тайлбар:

Эргэн дуудагдах нөхцөл

Бонд гаргагчаас бондын хугацаа дуусахаас өмнө тогтоосон үнээр буцаан худалдаж авах эрхийг заасан компанийн бондын түгээмэл нөхцөл.