Call premium

Тайлбар:

Эргэн дуудагдалтын урамшуулал

Бондын эргэн дуудагдах үнэ нь нэрлэсэн үнээс хэтэрсэн зөрүү.