Capital budgeting

Тайлбар:

Капиталын төсөвлөлт

Хувь нийлүүлэгчдийн хөрөнгийг хамгийн их болгох компанийн зорилготой нийцсэн урт хугацааны хөрөнгө оруулалтуудыг сонгох ба үнэлэх үйл явц.