Cash flow matching

Тайлбар:

Бэлэн мөнгөний урсгалыг тэнцэтгэх

Тогтмол орлоготой үнэт цаасны багцаас олох бэлэн мөнгөний орлогоо өр төлбөрийн зарлагатай тэнцэтгэх.