Closely owned (stock)

Тайлбар:

Хаалттай өмчлөлийн (хувьцаа)

Компанийн нийт хувьцааг өөр хоорондоо хамаарал бүхий бүлэг хүмүүс өмчлөх тохиолдол.