Adequacy

Тайлбар:

Хангалттай байдал

Ямар нэгэн нөхцөл шаардлагыг бүрэн хангаж буй эсэх, хүрэлцээтэй эсэхийг хэлнэ. Жишээ нь capital adequacy гэж өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээтэй байдлыг хэлнэ