Common stock equivalent

Тайлбар:

Энгийн хувьцааны эквивалент

Энгийн хувьцаа руу хөрвүүлэх боломжтой санхүүгийн хэрэгслүүдийг хэлнэ.