Conversion (or stock) value

Тайлбар:

Хөрвөлтийн үнэлэмж

Хөрвүүлж болох энгийн хувьцааны зах зээлийн үнээр тооцсон хөрвөлтийн үнэлэмж.