Conversion feature (for preferred stock)

Тайлбар:

Хөрвөх чанар (давуу эрхтэй хувьцааны хувьд)

Давуу эрхтэй хувьцаа эзэмшигчид нь хувьцаагаа тогтоосон тооны энгийн хувьцаанд хөрвүүлэх чанар.