Cost of a new issue of common stock

Тайлбар:

Шинээр гаргах хувьцааны өртөг

Доогуур үнэлэгдэх ба гаргалтын зардлыг тусгасан хувьцааны өртөг.