Cost of capital

Тайлбар:

Капиталын (хөрөнгийн) өртөг

Компаниас өөрийн зах зээлийн үнэлэмжээ хадгалах эх үүсвэр татахын тулд төслийн хөрөнгө оруулалтаар зайлшгүй олох шаардлагатай өгөөж.