Cost of long-term debt

Тайлбар:

Урт хугацаатай санхүүжилтийн өртөг

Зээллэгийн замаар урт хугацаатай санхүүжилт олж авах татварын дараахь өнөөгийн өртөг.