Cost of new asset

Тайлбар:

Шинэ хөрөнгийн зардал

Хөрөнгийг шинээр худалдан авахад шаардлагатай мөнгөний цэвэр урсгал.