Cost of preferred stock

Тайлбар:

Давуу эрхтэй хувьцааны өртөг

Давуу эрхтэй хувьцааны жилийн ногдол ашиг ба хувьцааг борлуулснаас олсон цэвэр мөнгөн орлогын харьцаа.