Current asset

Тайлбар:

Эргэлтийн актив (хөрөнгө)

Нэг жилийн дотор бэлэн мөнгөнд хөрвөдөг богино хугацаат активууд.