Discounting cash flows

Тайлбар:

Мөнгөн урсгалыг хорогдуулах

Ирээдүйн мөнгөн урсгалуудын үнэлэмжийг тооцоолоод тэдгээрийн өнөөгийн үнэ цэнийг олох үйл явц (хорогдуулалтын хувиар хямдруулж), нийлмэл хүү тооцохын эсрэг үйл явц. Хорогдуулалтын хувийг мэдэх нь чухал (мөн адил тооцоолж гаргана).