Annual cleanup

Тайлбар:

Үлдэгдлийн жилийн цэвэрлэгээ

Зээлийн шугамыг жилийн хугацаанд тодорхой хоногоор үлдэгдэлгүй (компаниас банкинд өргүй) байлгах шаардлага.