Arbitrage pricing theory

Тайлбар:

Арбитражийн үнэлгээний онол

Хөрөнгийн зах зээл томрох тусам арбитражийн боломж үгүй болох нөхцөл дээр тулгуурласан эрсдэл-өгөөжийн хамаарлын онол.