Financial intermediaries

Тайлбар:

Санхүүгийн зуучлагчид

Зээлдүүлэгчээс эх үүсвэр авч зээлдэгчид зээл олгох хэлбэрээр зээлдэгч зээлдүүлэгчийг холбодог байгууллага.