Asset allocation

Тайлбар:

Активын хуваарилалт

Хөрөнгө оруулалтын багцыг активын ерөнхий ангиллаар хуваарилах үйл явц.