Asset allocation funds

Тайлбар:

Актив хуваарилалтын сан

Багцын менежерийн таамаглалд үндэслэн активыг сонгож хөрөнгө оруулдаг хамтын сангийн хэлбэр.