Auction market

Тайлбар:

Үнэ хаялцуулах зах зээл

Үнэт цаасны бүх наймаачид нэг дор цугларч худалдах, худалдан авах арилжаа хийдэг газар.