Authorized capital

Тайлбар:

Зөвшөөрөгдсөн капитал

Компанийн дүрмийн дагуу тухайн компанийн гаргаж болох хувьцааны дээд тоо хэмжээ