Margin call

Тайлбар:

Маржиний шаардлага

Маржин данс буюу зээлээр санхүүжүүлсэн хөрөнгө оруулалтын дансны доод үлдэгдэл хүрэлцэхгүй болсон тохиолдолд брокерын зүгээс нэмэлт мөнгө байршуулах шаардлага тавихыг хэлнэ.