Marginal cost-benefit analysis

Тайлбар:

Ахиуц зардал-үр ашгийн шинжилгээ

Ахиуц үр ашиг нь нэмэгдсэн зардлаас илүү байсан нөхцөлд л санхүүгийн шийдвэрийг гаргаж хэрэгжүүлдэг эдийн засгийн зарчим.