Marginal tax rate

Тайлбар:

Татварын ахиуц хувь

Орлогын тодорхой түвшнээс илүү гарсан хэсэгт ногдуулдаг татвар.