Preface

Тайлбар:

Оршил

Өмнөх үг буюу номын эхлэл хэсэгт оруулсан тайлбар, танилцуулга.


Preferred stock

Тайлбар:

Давуу эрхтэй хувьцаа

Компанийн давуу эрхтэй хувьцаа эзэмшигчид нь энгийн хувьцаа эзэмшигчдээс түрүүлж ногдол ашгийг үе тутам, тогтмол хувиар авах эрхтэй байдаг.


Preferred stock

Тайлбар:

Давуу эрхтэй хувьцаа

Компанийн давуу эрхтэй хувьцаа эзэмшигчид нь энгийн хувьцаа эзэмшигчдээс түрүүлж ногдол ашгийг үе тутам, тогтмол хувиар авах эрхтэй байдаг.


Premium

Тайлбар:

Урамшуулал

Үнэт цаасны зарагдсан үнийн нэрлэсэн үнээс илүүдсэн зөрүү.


Pre-payment guarantee

Тайлбар:

Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа

Гэрээгээр хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд урьдчилгаа төлбөрийг буцаан олгох баталгаа.


Prepayment risk

Тайлбар:

Урьдчилан барагдуулалтын эрсдэл

Моргэйжийн үнэт цаасны хөрөнгө оруулагчдад тулгардаг үндсэн өр, хүүгийн урьдчилан барагдуулалтын тодорхойгүй байдал.


Present value

Тайлбар:

Өнөөгийн үнэ цэнэ

Ирээдүйн мөнгөний одоогийн үнэлэмж (үнэ цэнэ). Хүү, хугацаа нь тодорхой нөхцөлд ирээдүйд бий болох мөнгөн дүнтэй тэнцүү хэмжээний мөнгөтэй байхын тулд одоо хийх хөрөнгө оруулалтын дүн.


Present value interest factor

Тайлбар:

Өнөөгийн үнэлэмжийн (үнэ цэнийн) хүүгийн хүчин зүйл

Хорогдуулалтын хувь тодорхой нөхцөлд, өгөгдсөн хугацааны дараа ирээдүйд олж авах мөнгөн дүнгийн өнөөгийн үнэлэмжийг (үнэ цэнийг) тооцоход ашигладаг үржүүлэгч.


Present value interest factor for an annuity

Тайлбар:

Үе тутмын төлбөр дэх өнөөгийн үнэлэмжийн (үнэ цэнийн) хүүгийн хүчин зүйл

Хорогдуулалтын хувь тодорхой нөхцөлд, өгөгдсөн хугацааны эцэст хийх үе тутмын төлбөрийн өнөөгийн үнэлэмжийг (үнэ цэнийг) тооцоход ашигладаг үржүүлэгч.


President or chief executive officer (CEO)

Тайлбар:

Гүйцэтгэх захирал

Компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдах, захирлуудын зөвлөлөөс батлагдсан бодлогуудыг хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий албан тушаалтан.

Холбоотой нийтлэл: