Portfolio turnover

Тайлбар:

Багцын эргэлт

Багцын арилжаалагдсан хэсгийг нийт багцын дүнд харьцуулсан харьцаа.


Portion

Тайлбар:

Хэсэг, хувь

Аливаа зүйлийн тодорхой хувь, хэсэг.


Position

Тайлбар:

Позици

Аливаа хөрөнгийг эзэмшиж буй хэмжээг позици гэдэг. Позици нь урт ба богино байж болно. Хөрөнгийг эзэмших буюу хадгалж буй тохиолдолд урт позици гэх ба эсрэгээр хөрөнгийг зээлээр аваад зарсан бол богино позици гэнэ. Зах зээлийн хөдөлгөөнөөс шалтгаалж позици нь ашиг эсвэл алдагдалд хүргэнэ.


Positively correlated

Тайлбар:

Эерэг хамаарал (корреляци)

2 төрлийн хувьсагчуудын утгууд нэг чигт өөрчлөгдөх хамаарал.


Possibility

Тайлбар:

Боломж, магадлал

Болох боломжтой зүйл эсвэл тухайн боломжийн магадлал, хувь хэмжээ.


Possible

Тайлбар:

Боломжтой

Болох боломжтой зүйл.


Possible assets

Тайлбар:

Боломжит хөрөнгө

Байж болох хөрөнгүүд.


Possible impact

Тайлбар:

Боломжит нөлөөлөл

Үзүүлж болох нөлөө, түүний магадлал.


Possible obligations

Тайлбар:

Боломжит үүрэг хариуцлага

Байж болох өр төлбөр.


Potential loss

Тайлбар:

Боломжит гарз

Аливаа позици, гэрээгээр хүлээсэн үүрэг хариуцлагаас улбаатайгаар үүсч болох алдагдлыг хэлнэ.